Religion & Spirituality Podcasts

Podcasts
Kasamu : Adia a edi Numee eni dua ba.
Kasamu : Adia a Nakatua be tu gye di ne ewu ne owuo ekyiri.
Kasamu : Kwan papa Ajuma
• Kasamu/ Kɔmhyɛni Mohammad asomdwee nkanu nena ahumbɔbɔr ema adehyeman
Mmara ena Ennuama eya ensha ema kramoni se waye ma nu yunku kramoni
Kasamu : Mpae a yaye emira ye kɔ Nyame dan/Masalaci.
• Kasamu : Mpae Ne Suban yedi wu Nyame Sum dan
• Kasamu : Mpae a yaye ewu akwantu mu.
Kasamu : Mpae a yaye amira wa Nyan efiri Ndamu
Kasamu : Mpae bo ewu Nyamefere mu
• Kasamu : Mpae yaye a didiye ekyiri
• Kasamu : Mpae Ne Suban yeka emira wu puei afiri Nyame Sum dan
Kasamu : Mpae yaye emira wu kɔ Nyame Sum dan
• Kasamu/ Mpae yayewu (Ablution/ahodwira)Nso Kuta echi.
Kasamu Mpae yaye se mframa ebo bɔ.
• Kasamu : Mpaye a yabu ma yareni.
• Kasamu/ Mpae yayewu (Azan)Nyamefire Nteamo echi.
• Kasamu: Ma wukanciye enye nyame nti ewu adwumayɛ.
• Kasamu/ Mfaso a ewu se wubeye Adwuma a eye nshi wo woso.
Kasamu : Mfaso ne Akatua a ewu Salat Jama’a mu/ Nyamefere a yaye wu Dom mu.
Kasamu: Mfasowo a ewɔ Muharram bosoome mu.
• Kasamu : Mfasowo ne Akatua a ewu Nyame suro/ kɔsaankɔmee su mu.
Kasamu : Mfasowu ne Akatua a ewu se wubekyire wube papayɛ.
Kasamu : Mfasowu ne Akatua a ewu Nyame dɔ mu.
Kasamu ewu Mbere Mfaso ewu Esum(Islam) mu
Nuhufo: Ne Asekyere ne Gyenasu (tebea / su)
Kasamu: Nuhofo na hwehwɛ bɔnefakyɛ.
Kasamu: Nuhofo ne hwehwɛ bɔnefakyɛ.
Kasamu : Nuhofo/ Nsakere
Kasamu: Nfasowo a ewu Sika yea ma Nyame nti.
Kasamu : Nfasua a ewu Fida Nyame fere mu(JUMA’A SALAH).
Kasamu Nyamefery(Salah) tebea su/ gyinaso
Kasamu : Nyame Suro/ Suro Allah
• Nyamefery(Salah) fapem/ (Pillars) • Nnouma Nyamefery Gyenaso
kasamu Nyamefery(Salah) asɛde/ena ndeɛma eye hye
• Kasamu: Nimdiyefowo rekasa efa Shiites gye di ho.
• Kasamu: Nhyehyɛekwanso ewu Nyame fire/ asɔre.
Kasamu : Nimdee sua Nfasou/ Jinabre a ewu Nimdee Sua hu.
Kasamu : Niyyat/Kanchia tebea: Jina birei.
• Kasamu/ Nkabom/ nkabomu
Kasamu: Nkitahodi ɔbɛnsaa no Jews na no Shiites.
Kasamu: Nokware ntoboase/Aboatare.
Kasamu: •Najaf na Karbala ewu Shiites fowo.
• Kasamu/ Nanka wukaase nyame pea(In Shaa Allah)
Enuamaa Miyansa a eye nshe se wɔ biara be hɔ, ene se Wɔ bi hunu uyankupoɔ, ne esoɔm, ne ne Kumshene Mohammad.
Kasamu : Kramuni Atamdidia ebususɛm/ akiwadia
Kasamu: kɔmhyɛni Moh. SAHABAH/ hokafow Gyinabyre.
Kasamu : Laa Ilaaha Ilalaahu Tebea/gyinaso
Kasamu: Istinja’a/ Ahopra.
Kasamu: Ifta’ar/Nsua num ewu Kirwia mu ne mmira bere.
Enuamaa Esae Islam Sum Encyere cyeremu
Kasamu: Islam na ne pillars/ Kramu som na ne fapem.
Islam Sum Ase kyere/ Nkramu sum asekyere
Kasamu: • Imamate ewu Shiites fowo ho.
Kasamu: Jinabre ne mfasowo ewu Ramadan bosoome mu.
Kasamu : Enibere/ Aho ɔ yaa ebususɛm
• Kasamu : Enyase yayei a tiri hwi bi na ya gya bi
Kasamu: Eid al-Adha/ Donye
Kasamu: Eid al-Fitr/Bronye kuma.
Kasamu: Ebira ɔbɛnsaa Sunni na Shiite.
Kasamu : Ebususɛm/ Boniyaye Etia Awofo
• Kasamu : Ema wubunfo/ dam
• Kasamu/ Fa woho Twere Nyame/ Nya gye di
Kasamu : Edidia ehu te/Halal
Kasamu : Adwumayɛ/ siantiri ebema wura ɔsoro ahiman mu
Kasamu a ɛkyery sɛ Nyame ye biakoyɛ/ baako
• Kasamu : Afotu/Egyinatu
Kasamu: Afɔrpata ma kyere kɔm.
Kasamu: • Ahoboaboa ma e wu
• Kasamu : Ahobrɛase mfasowo ne na Akatua.
Kasamu : Akwanmusɛm ma Solomon- asomudwoe nka nu.
Kasamu Abotarɛ ne nedibea
Kasamu : Adanse Honu / kontompo Ebususɛm.
Kasamu: Adom Ne Akatua a ewu SUHOUR Didiamu
• Kasamu: Caliphate /krabɛhwɛ ewu Nyame asomafo ekyiri asomdwee nkano.
• Kasamu: De mekae emfiri meho
Kasamu: Berε ben na Shiites yɛ sɛ/ ye nya wumu?.
• Kasamu : Barimba sera aseye eni adia eyese woka(Mpae a eyese wo ye) Mpae a yaye sawoka aseyah.
• Kasamu: Bɔnefakyɛ/fafri Nfasowo
• Kasamu : Dwae ne Ahantan/Ahomaso ebususɛm.
Kasamu : nkyerɛkyerɛmu Dɛn na ye Islam( Kramu Sum)
Kasamu:Dɛn naye Sunnah/kɔmhyɛni kwan?
Kasamu: Dɛn naye Adifofro ewu som mu?
• Kasamu/ Mun ye Nuho na mun bisa bɔnefakyɛ.
• Kasamu: Muntunifo Na munchiranu
Kasamu: Muta’a Ewu Shiites fo/ ɔbaa fun.
Kasamu:Eye Achiwadia se wu be ahoroba akokɔnini.
Kasamu : Eye Achiwadia se wu de abɔde bi bedinsi/ntam.
Kasamu : Mpae a yaye ewu akwantu mu Eye Aciwadie se wu be ka Ayekoo ema Kafiri fo ewu wunu Buronya.
• Kasamu Eye Achiwadia se wu be ye ahoroba/Yew mframa.
• Kasamu : Eye Achiwadia se yadi biribi beka Som mu.
Kasamu : Eye akyiwadeɛ se wube kasa mera’a wɔ ja unae ana wɔ wɔ no kɔ tiefi.
Kasamu : Eye nhyɛ wo wuso se wube ye nhyɛ wo wabusua se wumu be ferei Nyame/ yɛ asɔre.
• Kasamu/ Gyedi ( Al-Eman)

FOLLOW US AND GET THE BEST PODCAST EPISODES

History: Facebook / Twitter
Comedy: Facebook / Twitter
Politics: Facebook / Twitter
Crime: Facebook / Twitter
Crypto: Facebook / Twitter
NBA: Facebook / Twitter
Business: Facebook / Twitter
Fitness: Facebook / Twitter
Movie: Facebook / Twitter