Podcasts

30-soddomhaytoh,cadiisi arbaqiinik,tacadiis edde yaabam yaalli numul fardi-abem kee kaa akak waasiyeh yaniimih baxxaqisiyya: num Yalli fardi kaal abem yalli-elle-iyyennal abam kee yalli kaak maabina-iyyeemik yaxxeexem waajibi tonnah tacadiis ya...
ah mucaadaray qafar afat taniiy zanbi iffoosak abaanamih madqa baxxaqissa hiyya kinni
「モテ」をテーマにしつつ、フクスケとMSTがいっぱしのラジオパーソナリティになるまでをしつこく追う成長物語です。
Labatan haytoh cadiisi ar
Here are podcasts by Roger Vize
Sunday sermons from Pastor Dean Ferguson at Thrive Church in Springfield, MO.
Yallaaksa qibaada cakkisittam anee waytaamah sumaaqitaanaah yaminenim muxxok leemih warsa , ama qangarah muxxoxa maggoh tiik teyni kak : tet maqna axiigak is elle tascasseemil taamitak tet iyye numuk islaminna kaak tamqeeh jannat kaak madab yakke ...
1- tamah taaguut kak iyyan yallak kalah kah naqoosimaanaah xikkak taturteemih addaffaknut yabta duruusuk naharsi exxa kinni. 2- tamah taaguut kak iyyan yallak kalah kah naqoosimaanaah xikkak taturteemih addaffaknut yabta duruusuk nammay hattoh exx...
inki yallaksa yallitte matan iyyaanamih maqna : Yallaaksa qibaada cakkisittam anee waytaama ,is islaam diinik naharsi makado kinni tet sinnim banaadamti muslimtu yakku maxiqa ama qangara arrabak iyyaanam dubuk muslimtu num mabta , maqna teetik yaa...
malcin haytoh cadiisiy: maqaane ittah faxaanah maqaanel itta faysaanam diini kinni
arbaqiin cadiisik 37haytoh cadiisi: acadiisil yallih farmoyti baxxaqisah yanim yalli isi naqoosah leh yan cinda kinni , num maqaane yuscubek tet abe waamah maqaane kaah yaktube kayrabbi , tonnah umane yuscubeeh wo umaane abe week maqaane kaah yakt...
Labatannaa enek haytoh cadiisi arbaqiin cadiisik yallal taamineh sarra tohuk kate waytama warsa cadiisi
tama darsi edde yaabam yalli isi kitaabal migaq kak xageh yan affara alsih muxxo kinni eddeey edde taway edde nan mucarram alsa kinni.
Yallih inkittiinoh sumaaqitaanam malcina sharti le,too shuruut sinnim naqsi yallih inkittiinoh sumaqitaamah kaak moggolimta, yallih xaqul numuk faxximtam tama qangaral taamaa kee iqtiqhaadah geytimaama.
Labatanna kee lammahaytoh cadiisi arbaqiin cadiisik: iyyah yanim yallih amri abeeh calaali kak yem kalaliseh caraamuk waasimeh yan num jannat diggah culele
Taban haytoh cadiisiy Yalli meqe rabbiiy meqemikkalihim moggolamat yaabah iyya
labaatannaa kee farey haytoh cadiisih, sharci, ar baqiin cadiisik, usug edde yaabam, yallih nab naa kee kay xiqtoy dudda leh iyyaay, kay say tunaanat yaabah iyya.
Labatanna kee bacar haytoh cadiisiy Yallih meysil diggayaanam kee tohulsitta faysaanamih baxxaqqat yaba kinni , tonnah yallih farmoytih sunna kee khulafa al-rashidiin sunnal digga yaanam faxximtam warsa cadiisi , tonnah tacadiis warsam muslimiin...
Yallih farmoytih ubkah ayroh abaanah yanin massa kaxxah cukmit yabtah tan mucaadara
labaatannaa kee sagal,haytoh cadiisi- arbaqiin,cadiisik:tacadiis,edde–yaabam meqetaamoomiy,num,jannat,-culussaah girakkaa,tayxeexeh,iyya,yalli-elle-iyyennal abekaatekkek,tonal,abwee-kiiy,girakah cula,tonnah:tacadiis,edde,yaabam,salat muxxoo kee a...
Taban kee lecey haytoh cadiisiy yillih farmoyti yo farrima iyye num elle farrime cadiisiy naqbi gidbim kinnim elle yuybulle cadiisi
Labatanna kee malcin haytoh cadiisiy maqane kee umane kinnim neh warsa maqane kak yaanam caalat maqane kinni danbi kaayaanam nabsi kok ticissaama
arbaqiin cadiisik 32haytoh cadiisi : ta cadiis neh warsah yanim isi tobokoytal umane bahtam kaa tazlumem kinni , zulmi caraamu kinni tama cadiis elle warsannal.
Taban kee nammahaytoh cadiisiy Numuk islaaminna maqaane elle tamixigem addun yaa kee akeeral kaa anfiqe sinnim cabaama
tama darsi edde yaabam nabi muusaa kee firqawni qhissata tamaa mucarram alsat tekke kinni, toh yalli nabi muusaa kee kay mara edde cateeh firqawna edde bayse qhissat kinni
shek macammad bin qabdulwahhaab bicseh yan nawaaqhidhul islaam diqsitah iyyay shek saalic al-fowzaan maqniseh yanik inik hayto darsi kinni tamah.
Islaminnaa kee kay makaadoh baxxaqu. tonnah yallaa kee yallih farmowti elle amrissa haytem abaanam kee usun akak waassa heenimik waasimaanam islaminna kinniimih baxxaqu, tohul tascasseh tan aayatittee kee cadiiswah warsa.
soddom,kee,konoyhaytoh,cadiisi arbaqiinik,tacadiis,edde,yabam,muslimti muslimtul,lecakki,tonnah,tacadiis,edde yaabam muslimtuh,yannum abu caraamah taniimi isitoo bokoytay muslimtuh yanih iyyak tonnah muslimtuh ane waanum edde.
Arkaanul islaamat yaaba cadiisi, islam diini elle soola koona rakiibot yaaba cadiisi.
Islam diini duddale diiniy akidiinittek muxxoleh iyya,tonnah yalli isi naqoosah acuyya hee maqaanek muxxuttah tan maqaane kinni, yalli isi naqoosah doore diiniy adduniyaay akeera^maqaane edde tan diini kinni, tama diinil digga iyyaanam janna...
Taban kee malcin hay toh cadiisi arbaqiin cadiisik; yallak meesitaa namal yascasseh yan cadiisi fexe waktiiy fexekkel
cajji nusuk kee cajjik bacarhaytoh ayroh taamah warsa qarfah alsak
Cajji akak yascirrimen arooca kee udduurara wagsiisa darsiy qafar afat yani kinni.
Calaal kee caraamat yaaba cadiisi,
Barraa kee baqli ittal le cakkit yabta mucaadaray qafar afat tani.
mucaadaray qafar afat tani:niya taamal leh tan muxxo
Arbaqiin cadiisik sagalhaytoh cadiisih sharci, yalli sinam elle amriseemik duudaanam abaanaah, yallih sinam akak waaseemik waasimaanamat yaaba.
tama darsi edde yaabam mucarram alsa diqsita alsay qafar qaasuura kak inta muxxok lem kee kaat som abaanam muxxok lem kinni.
tama darsi edde yaabam mucarram alsak taban haytoh ayro luk sagal haytoh ayro soomaanam faxximtaamat yaaba
Taban kee fareyhaytoh-14- cadiisiy Muslimti qabali caraamu caraamu kinniimit yaabah iyya
36-soddom kee leyhaytoh cadiisi arbaqiin cadiisik,tacadiis,eddeyaabam,muslimiinih yammari-ittacatam,kee,,qilmi,gornsittoh gexaanam,muxxok leemi. Tonnah tacadiis edde yaabam tohul geytinta galto yallih xaqul oddonyaa kee akeeral.
Islaaminna makaadoodaaym iimaan makaadoodaay, icsaana kee kiyaama astootat yaaba cadiisih baxxaqsa
mucaadaray qafar afat tani:niya taamal leh tan muxxo
safar alsih addat tekkeh tan gaadittey safar alsi umaaneh tu aalle sinni alsa kinnim tascasse kinni tama darsi edde yaabam. safar alsaa kee kaat iggima (jaahiliyya) saaku tama edde abulak sugte inti luk sugteeh , faxxiime sinni taamooma edde abak ...
Taban kee sidoc haytoh cadiisiy Siinik numuk teyni iimaan dudda lem mayakka isih faxam islamtuh yan isi toobokoytah faxeweek iyya kinni
Sahdayti ginoh maraaciliiy, sahdayti yakmuwaah yaaqubu waah, rabu waa saakuu kee taamak taamitu waam yalli yikkiddireh yaniimit yaaba cadiisi
Mucaadaray qafar afat taniiy jamaqatat aban salaatih muxxot yabta
Mucaadaray qafar afat taniiy jamaqatat aban salaatih madqat(cukmit) yabta
Mucaadaray qafar afat taniiy jamaqat luk aban salaatih wajibannu sinaamak edde radah yan quzritte kee tohul tas casseh tan aayotaa kee cadiis wak garaba
Salat muxxo kee salat makadoy salat shurutuy salatak raq sinnih tani kee salat sinaa mak bayisah tanimi
Salat cine num kee salat caba numih cukmit yabta Mucaadara.
Salat yalli xaqul le arac kee salat muxxok leemit yabta mucaadara
Saynum wagsissah tan cukmitteh baxxaqisiyya salat baabal ,
Saynum wagsissah tan cukmitteh baxxaqisiyya soom baabal ,tonnah tafturem teetih xiqsissah tan quzritte (sababitte)
Saynum wagsissah tan cukmittek : xalay qabalaay kaat axawah tan cukmitteh baxxaqisiyya
Saynum wagsissah tan madqooqik biyak qabalih madqah baxxaqisiyya,elle tahirrowtannih madqa
1- Naharsi daffeyna: Saynum wagsissahtan cokmitteh baxxaqisiyyak, cajjiikee qumral,tonnah sidoo caamih baxxaqissiyya t00cokmittek. 2- Nammey haytoddaffeyna: Saynum wagsissahtan cokmitteh baxxaqisiyyak, cajjiikee qumral,tonnah malcinaamih baxxaqis...
Qafar afat tammucaa daray sonnaqqabalaa kee kaa-eddebaahan waktit yabtahiyya,tonnah tamucaadara eddeyabtam wasakti qabala lebaarral caraamuk tanim kee teetih duddama too qabalat tanim fanah, tooqabali gabateetik kalawaqa abut waajibih teetil ta...
Saynum wagsissah tan madqooqik: saynum xagarat abta bilaqak , teetih xiqqim taah , ginook faxximtah tan bilqaay, kalah kaadu teetih xiqqime sinnih tan bilaqaay abtah tani ,moyya xogorta takkay , minin xagorta takkay, tamahih addafakootu,darsi edde...
Saynum islaminnak dumal geyak sugteh tan gidbaabinitte celalliyoh :nuwwih tet aagaquk sugen, nagrat tet haak masuginnon, .islaminna temeteek gamadal too gidbaa binitte tet amok kalteh. jaamillil waak sugte cakkette teetih daabisseh.
Labatannaa kee sidoc haytoh cadiisi arbaqiin cadiisik meqe taamomik tut yaabah iyya
arbaqiin cadiisik 33haytoh cadiisi:itta weemara elle kuranannih madqat yaaba cadiis kinni.
Suuratul,mujaadalak:1-(naharsi)aayatakxabba hanamaay-6-lecey,haytoh,-aayat,fanah,yan addaffaknuu.(tafsiiri)kee–iskah,obte,sababih,-baxxaqu tonnah,tetmuxxoh,warsa,tasuurak,naharsi-aayoota elle,tascasse,madqah,baxxaqu:tohzihaar,kee,zihaar kaffaara k...
Daily radio programs from Adventist World Radio in Afar / Qafár spoken in Ethiopia, Somalia, Djibouti and Eritrea.
BlabbermouthProductions.com offers voice acting services for commercial entertainment productions.
ICA Surabaya Podcast from International Christian Assembly Surabaya church, mostly taken from our West Campus at West Surabaya.

FOLLOW US AND GET THE BEST PODCAST EPISODES

History: Facebook / Twitter
Comedy: Facebook / Twitter
Politics: Facebook / Twitter
Crime: Facebook / Twitter
Crypto: Facebook / Twitter
NBA: Facebook / Twitter
Business: Facebook / Twitter
Fitness: Facebook / Twitter
Movie: Facebook / Twitter