Thai Religion & Spirituality podcasts 2018 | Listen Notes

Religion & Spirituality Podcasts

Podcasts
The Khmer, Northern Audio Drama New Testament (TBS) is a unique presentation of the Audio Bible with approximately 180 different characters and a digitally recorded sound track with full sound effects. For a list of other available languages go t...
อัลกุรอาน อ่านโดยเชค สะอัด อัล-ฆอมิดีย์ พร้อมแปลความหมายภาษาไทย ญุซอ์ ที่ 28-30
อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัลฟาติหะฮฺ พร้อมความหมายภาษาไทย โดย ซะการียา อะห์มัด เจ๊ะนา อาจารย์วิชาอัลกุรอาน มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา อ่านความหมายโดย อบู ซัลมาน
ไฟล์เสียงโดย อาจารย์ฮาบีบุลลอฮฺ ศรีอุทัย ออกอากาศในรายการของวิทยุวามีย์ wamythai.org ว่าด้วยการเป่ารักษาในอิสลาม อธิบายถึงความหมาย ประเภท เงื่อนไข ตัวอย่าง หุก่มต่างๆ ที่เกี่ียวข้องกับการเป่ารักษา ตามที่มีหลักฐานจากอัลกุรอานและหะดีษ
Dhamma Talk From Ajahn Sumano Bhikkhu in English and Translation in Thai
ปฎิบัติธรรมบ้านบุญ ปี ๒๕๕๕ โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑๘-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ปฎิบัติธรรมครู (วิดีโอ)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป (วิดีโอ)

By พระอาจารย์ชยสาโร Ajahn Jayasaro (ชยสาโร ภิกขุ ชยสาโรภิกขุ Bhikku)
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป (วิดีโอ)
นำสมาธิภาวนาและพระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา
คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเป็นศัตรูของชัยฏอนต่อมนุษย์ นับตั้งแต่อดีตกาลมา รวมทั้งอธิบายวิธีการของชัยฏอนในการล่อลวงมนุษย์ เพื่อให้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ หรือเพื่อกระทำบาป หรือเพื่อให้เบี่ยงเบนออกจากความถูกต้องและสิ่งที่ควรทำ ดังนั้น มนุษย์จึงจำเป็นต้องตระหนักใน...
คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงสัจธรรมแห่งชีวิตข้อหนึ่งที่ว่า มนุษย์เกิดมาด้วยความยากลำบากที่ต้องฝ่าฟันและต่อสู้ เพื่อกลับไปสู่อัลลอฮฺในวันอาคิเราะฮฺ ความยากลำบากที่มนุษย์ต้องเผชิญในโลกดุนยานั้นเป็นบททดสอบที่จำเป็นต้องผ่านให้ได้ จึงต้องแข็งขันเพื่อเอาชนะตัวเองในทุกช่วงเวลาของชีวิต และจะต้อง...
ปฎิบัติธรรมบ้านพอ ปี ๒๕๕๕ โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านพอ แม่ริม เชียงใหม่ วันที่ ๒๑-๒๘ มกราคม ๒๕๕๕
กล่าวถึงความสำคัญของการรักนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งถือเป็นเนื้อหาหลักประการหนึ่งในการศรัทธาต่อสารแห่งการเป็นศาสนทูตของท่าน และยกตัวอย่างการแสดงความรักที่บรรดาเศาะหาบะฮฺได้มอบให้แก่ท่านนบี อันเป็นสิ่งที่มุสลิมทุกคนควรนำมาใช้เป็นเยี่ยงอย่างในชีวิต
หนังสือธรรมะ โดยพระอาจารย์ชยสาโร ในรูปแบบ PDF
บรรยายเกี่ยวกับภารกิจมุสลิม 13 ข้อในเช้าวันอีด อาทิ การจ่ายซะกาตฟิฏรฺ การทำความสะอาดร่างกาย การออกไปละหมาดที่สนาม การเปลี่ยนเส้นทางขากลับ การอวยพร การเยี่ยมเยียน การบริจาคทาน และอื่นๆ จากเว็บมุสลิมออนแอร์
ไทยและภาษาท้องถิ่(นเพลงพระวรสาร-คำของชีวิต-ข่าวดี)/Words of Life, Good News, Gospel Songs About Jesus Christ in Thai Language & Dialescts and Language of Minority Ethnics.
ปฎิบัติธรรมและอบรมอื่นๆ ปี ๒๕๕๕ โดย พระอาจารย์ชยสาโร
The Thai Audio New Testament (TSV) is a unique presentation of the Audio Bible. For a list of other available languages go to our website at http://FaithComesByHearing.com. The mission of Faith Comes By Hearing is to bring His Church together and ...
อธิบายสูเราะฮฺ อัล-อัศรฺ บทนำเกี่ยวกับการศึกษาอัลกุรอานและวิธีการดึงบทเรียนต่างๆ จากอัลกุรอานมาใช้ประโยชน์ในชีวิต อธิบายสูเราะฮฺ อัล-อัศรฺ ซึ่งเกี่ยวกับความสำคัญของเวลา และความขาดทุนอันเนื่องมาจากการใช้เวลาไม่คุ้มค่า รวมถึงทางรอดและเงื่อนไขที่จะทำให้มนุษย์ได้พ้นจากความขาดทุ...
ความน่าเบื่อที่มองไม่เห็น โดย Camouflage เสียงอ่านโดย ภาวิดา จิตรประเสริฐสุข / The Invisible Boredom by Camouflage, Translation to English by Venerable Sumano Bhikkhu, Initial translated by Mrs.Kanit Kittitornkul, Narrated by Ms.Pavida Chitprasertsuk......
โอวาทโอกาสอื่นๆ ปี ๒๕๕๕ โดย พระอาจารย์ชยสาโร

บ้านบุญวันอาทิตย์ (วิดีโอ)

By พระอาจารย์ชยสาโร Ajahn Jayasaro (ชยสาโร ภิกขุ ชยสาโรภิกขุ Bhikku)
บ้านบุญวันอาทิตย์ (วิดีโอ)
ธรรมะสำหรับผู้แสวงหาธรรม หาทางพ้นทุกข์ เพื่อเข้าถึงใจ ที่ปราศจากการปรุงแต่งใดๆโดยแท้จริง
ชุดตัฟซีรอัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ ที่ถ่ายทอดผ่านวิทยุคลื่นคนรักษ์อัลกุรอาน โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ สตูล ผู้บรรยายได้แบ่งการบรรยายเป็นตอนๆ โดยอาศัยหลักฐานและทัศนะของอุละมาอ์ที่เชื่อถือได้ในการอธิบาย มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ อาทิ ชื่อต่างๆ ของสูเราะฮฺ ควา...
ธรรมะเพื่อผู้แสวงหาธรรมแห่งการพ้นทุกข์ เพื่อเข้าถึงจิตถึงใจ อันปราศจากการปรุงแต่งใดๆ
ธรรมเทศนาวัดป่านานาชาติ ปี ๒๕๓๑-๒๕๔๔ (แผ่นที่ ๑-๖)
ธรรมบรรยาย โดย พระกฤช นิมฺมโล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nimmalo.com
ธรรมเทศนาวัดป่านานาชาติ ปี ๒๕๓๑-๒๕๔๔ (แผ่นที่ ๗-๑๒)
เพลงประกอบธรรมะ หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
ปฏิบัติธรรมบ้านบุญ (วิดีโอ)

ปฏิบัติธรรมบ้านพอ (วิดีโอ)

By พระอาจารย์ชยสาโร Ajahn Jayasaro (ชยสาโร ภิกขุ ชยสาโรภิกขุ Bhikku)
ปฏิบัติธรรมบ้านพอ (วิดีโอ)
ปฏิบัติธรรมบ้านบุญ (เสียง)
ธรรมบรรยาย ขยายผล โดย พระกฤช นิมฺมโล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nimmalo.com
ปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว (วิดีโอ)
โปรแกรม พระคัมภีร์ทางอากาศเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรการศึกษาพระคัมภีร์ทั้งหมด ชุดโปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาโดย ดร. เจ. เวอร์นัน มะกี (Dr. J. Vernon McGee) และได้รับการแปลและดัดแปลงเป็นภาษาและภาษาถิ่น มากกว่า 100 ภาษา มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นรายกรการศึกษาพระคัมภีร์ทั้งหมดท...
ปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว (เสียง)
แนะนำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม เหมาะสำหรับผู้สนใจอิสลามที่้ต้องการรู้จักและเข้าใจข้อเท็จจริงของศาสนาอิสลาม โดยอาจารย์บรรจง บินกาซัน ประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน กรุงเทพฯ (http://www.islamsantichon.ac.th/muallaf)
ปฏิบัติธรรมครู (เสียง)
The Lisu Audio Drama New Testament (TCM) is a unique presentation of the Audio Bible with approximately 180 different characters and a digitally recorded sound track with full sound effects. For a list of other available languages go to our websit...
โอวาทโอกาสอื่นๆ (วิดีโอ)
เคล็ดลับการพัฒนาบุคลิกภาพของเยาวชนในระดับส่วนบุคคล และระดับความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
The Karen Pwo, Northern Audio Drama New Testament (TBS) is a unique presentation of the Audio Bible with approximately 180 different characters and a digitally recorded sound track with full sound effects. For a list of other available languages g...

บ้านบุญวันอาทิตย์ (เสียง)

By พระอาจารย์ชยสาโร Ajahn Jayasaro (ชยสาโร ภิกขุ ชยสาโรภิกขุ Bhikku)
บ้านบุญวันอาทิตย์ (เสียง)
ปฏิบัติธรรมบ้านพอ (เสียง)
ธรรมบรรยาย โดย พระกฤช นิมฺมโล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nimmalo.com
ธรรมะสำหรับผู้แสวงหาธรรมแห่งการพ้นทุกข์ เพื่อเข้าถึงจิตถึงใจ ที่ปราศจากการปรุงแต่งโดยแท้จริง
ไฟล์ล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
หนังสือธรรมะ โดยพระอาจารย์ชยสาโร ในรูปแบบ ePub

สาระธรรม

By มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
สาระธรรม โดย มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ออกอากาศทุกวันอาทิตย์
โอวาทโอกาสอื่นๆ (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป (เสียง)

By พระอาจารย์ชยสาโร Ajahn Jayasaro (ชยสาโร ภิกขุ ชยสาโรภิกขุ Bhikku)
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป (เสียง)
ธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร ปี ๒๕๕๔
ธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร ปี ๒๕๕๑
ธรรมะเพื่อการเจริญสติ โดยฆราวาสที่ฝึกตามรูปแบบพระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชโช
กล่าวถึงความสำคัญของสิบวันแรกเดือนซุลหิจญะฮฺและภารกิจต่างๆ ของมุสลิมในวันดังกล่าว ซึ่งสังคมมุสลิมส่วนใหญ่มักจะหลงลืม พร้อมผูกโยงอะมัลการงานต่างๆ ในเดือนซุลหิจญะฮฺกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในยุคของท่านนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสสลาม เพื่อใช้เป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตตามแบบอย่...
ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์ มีสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง
ธรรมะบรรยาย โดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี : เช่น เรื่องสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพ, สิ่งที่มีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์ได้, สวรรค์ในหน้าที่การงาน, ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้, อย่าสร้างนิสัยหาทางออกให้กิเลส, อานาปานสติส...
เสียงธรรมโดย Camouflage อ่านบทความธรรมะเพิ่มเติมได้ที่ https://camouflagetalk.com/
คริสตจักรแห่งพันธสัญญากรุงเทพ
The Urak Lawoi Audio Drama New Testament (TBS) is a unique presentation of the Audio Bible with approximately 180 different characters and a digitally recorded sound track with full sound effects. For a list of other available languages go to our ...

Visudhidham.com

By ภาษาใจ ภาษาธรรม
visudhidham.com
This is a Podcast about EDM Music like Trap, Dubstep, Melbourne Bounce...
Thai / Phasa Thai / ภาษาไทย language brought to you by Adventist World Radio
กล่าวถึงความสำคัญของสิบวันแรกเดือนซุลหิจญะฮฺและภารกิจต่างๆ ของมุสลิมในวันดังกล่าว ซึ่งสังคมมุสลิมส่วนใหญ่มักจะหลงลืม พร้อมผูกโยงอะมัลการงานต่างๆ ในเดือนซุลหิจญะฮฺกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในยุคของท่านนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสสลาม เพื่อใช้เป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตตามแบบอย่...

FOLLOW US AND GET THE BEST PODCAST EPISODES

History: Facebook / Twitter
Comedy: Facebook / Twitter
Politics: Facebook / Twitter
Crime: Facebook / Twitter
Crypto: Facebook / Twitter
NBA: Facebook / Twitter
Business: Facebook / Twitter
Fitness: Facebook / Twitter
Movie: Facebook / Twitter