Podcasts · Religion & Spirituality

Subcategories

  Best in Religion & Spirituality   ·     All in Religion & Spirituality

By thammapedia.com
ธรรมะบรรยาย โดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี : เช่น เรื่องสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพ, สิ่งที่มีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์ได้, สวรรค์ในหน้าที่การงาน, ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้, อย่าสร้างนิสัยหาทางออกให้กิเลส, อานาปานสติสำหรับคนทั่วไป ฯลฯ