Best   ·   Interviews   ·   Hot   ·   Curated   ·   Directory

  Podcasts

Subcategories

num Yalli fardi kaal abem yalli-elle-iyyennal abaama, yalli kaak maabina-iyyeemik yaxxeexeemi

By Acmad Saalic Qali
30-soddomhaytoh,cadiisi arbaqiinik,tacadiis edde yaabam yaalli numul fardi-abem kee kaa akak waasiyeh yaniimih baxxaqisiyya: num Yalli fardi kaal abem yalli-elle-iyyennal abam kee yalli kaak maabina-iyyeemik yaxxeexem waajibi tonnah tacadiis yalli-isinaqoosah lehyan racmattaa kee kaymuxxo baxxaqisa.

Zanbi Iffoosak Abaanamih Madqa

By Acmad Saalic Qali
ah mucaadaray qafar afat taniiy zanbi iffoosak abaanamih madqa baxxaqissa hiyya kinni

お金をあげるから付き合ってください。

By 大塚ニューコーポ
「モテ」をテーマにしつつ、フクスケとMSTがいっぱしのラジオパーソナリティになるまでをしつこく追う成長物語です。

Caya Lonum Imaanak Tiya

By Acmad Saalic Qali
Labatan haytoh cadiisi ar

Roger's Podcasts

By Roger Vize
Here are podcasts by Roger Vize

Thrive Church Springfield MO

By Thrive Church
Sunday sermons from Pastor Dean Ferguson at Thrive Church in Springfield, MO.

Yallaaksa qibaada cakkisittam anee waytaamah sumaaqitaanaah yaaminenim muxxok leemi

By Acmad Saalic Qali
Yallaaksa qibaada cakkisittam anee waytaamah sumaaqitaanaah yaminenim muxxok leemih warsa , ama qangarah muxxoxa maggoh tiik teyni kak : tet maqna axiigak is elle tascasseemil taamitak tet iyye numuk islaminna kaak tamqeeh jannat kaak madab yakke , abeh yan uma taamal gira cula way aakirih kak yawqeh .

Yallak kalah kah xiinan taaguutih addaffaknu

By Khalifa Camad Ismaaqiil
1- tamah taaguut kak iyyan yallak kalah kah naqoosimaanaah xikkak taturteemih addaffaknut yabta duruusuk naharsi exxa kinni. 2- tamah taaguut kak iyyan yallak kalah kah naqoosimaanaah xikkak taturteemih addaffaknut yabta duruusuk nammay hattoh exxa kinni. 3- tamah taaguut kak iyyan yallak kalah kah naqoosimaanaah xikkak taturteemih addaffaknut yabta duruusuk sidochattoh exxa kinni.

Yallaaksa qibaada cakkisittam anee waytaamih addaffaknu kee tet makaadoh baxxaqqa

By Acmad Saalic Qali
inki yallaksa yallitte matan iyyaanamih maqna : Yallaaksa qibaada cakkisittam anee waytaama ,is islaam diinik naharsi makado kinni tet sinnim banaadamti muslimtu yakku maxiqa ama qangara arrabak iyyaanam dubuk muslimtu num mabta , maqna teetik yaaxigeenim faxximta

Yallah itta faysaanaah , kitab kee sunnal itta farriimaanam diini kinni

By Acmad Saalic Qali
malcin haytoh cadiisiy: maqaane ittah faxaanah maqaanel itta faysaanam diini kinni

Yalli leh yan cinda

By Acmad Saalic Qali
arbaqiin cadiisik 37haytoh cadiisi: acadiisil yallih farmoyti baxxaqisah yanim yalli isi naqoosah leh yan cinda kinni , num maqaane yuscubek tet abe waamah maqaane kaah yaktube kayrabbi , tonnah umane yuscubeeh wo umaane abe week maqaane kaah yaktube kayrabbi

Yallal eemen sarrah tohuk makatin toh iiman kinni

By Acmad Saalic Qali
Labatannaa enek haytoh cadiisi arbaqiin cadiisik yallal taamineh sarra tohuk kate waytama warsa cadiisi

Yalli Muxxuseh Yan Affara Alsa

By Acmad Saalic Qali
tama darsi edde yaabam yalli isi kitaabal migaq kak xageh yan affara alsih muxxo kinni eddeey edde taway edde nan mucarram alsa kinni.

Yalli inkittu kinnimih sumaaqitanamih shuruutu

By Acmad Saalic Qali
Yallih inkittiinoh sumaaqitaanam malcina sharti le,too shuruut sinnim naqsi yallih inkittiinoh sumaqitaamah kaak moggolimta, yallih xaqul numuk faxximtam tama qangaral taamaa kee iqtiqhaadah geytimaama.

Yallih amril geytimtam jannat karkisele

By Acmad Saalic Qali
Labatanna kee lammahaytoh cadiisi arbaqiin cadiisik: iyyah yanim yallih amri abeeh calaali kak yem kalaliseh caraamuk waasimeh yan num jannat diggah culele

Yalli meqe rabbiiy meqemikkalihim moggola

By Acmad Saalic Qali
Taban haytoh cadiisiy Yalli meqe rabbiiy meqemikkalihim moggolamat yaabah iyya

Yallih nabnaakee, kay xiqtoy toy dudda leh iyya, kullii mil. usug zul mit abeh yan waaso

By Acmad Saalic Qali
labaatannaa kee farey haytoh cadiisih, sharci, ar baqiin cadiisik, usug edde yaabam, yallih nab naa kee kay xiqtoy dudda leh iyyaay, kay say tunaanat yaabah iyya.

Yallih meysil diggayaanam kee tohulsitta faysaanamih baxxaqu

By Acmad Saalic Qali
Labatanna kee bacar haytoh cadiisiy Yallih meysil diggayaanam kee tohulsitta faysaanamih baxxaqqat yaba kinni , tonnah yallih farmoytih sunna kee khulafa al-rashidiin sunnal digga yaanam faxximtam warsa cadiisi , tonnah tacadiis warsam muslimiinik amoytitih yammarih amri oggolaanam waajib kinnimi.

Yallih farmoytih ubkah ayroh abaanah yanin massakaxxah cukmi

By administrator
Yallih farmoytih ubkah ayroh abaanah yanin massa kaxxah cukmit yabtah tan mucaadara

Masallama –edde geytinta gitih baxxaqisiyya( iffoysiyya)

By Acmad Saalic Qali
labaatannaa kee sagal,haytoh cadiisi- arbaqiin,cadiisik:tacadiis,edde–yaabam meqetaamoomiy,num,jannat,-culussaah girakkaa,tayxeexeh,iyya,yalli-elle-iyyennal abekaatekkek,tonal,abwee-kiiy,girakah cula,tonnah:tacadiis,edde,yaabam,salat muxxoo kee arraba gibdim kinniimi.

Manqabin manqabin

By Acmad Saalic Qali
Taban kee lecey haytoh cadiisiy yillih farmoyti yo farrima iyye num elle farrime cadiisiy naqbi gidbim kinnim elle yuybulle cadiisi

Maqaane kee umaane (danbbi) yaaba cadiisi

By Acmad Saalic Qali
Labatanna kee malcin haytoh cadiisiy maqane kee umane kinnim neh warsa maqane kak yaanam caalat maqane kinni danbi kaayaanam nabsi kok ticissaama

Num numul umaane baaham caraamu kinniimih baxxaqu

By Acmad Saalic Qali
arbaqiin cadiisik 32haytoh cadiisi : ta cadiis neh warsah yanim isi tobokoytal umane bahtam kaa tazlumem kinni , zulmi caraamu kinni tama cadiis elle warsannal.

Numuk islaaminna maqaane elle tamixigem addun yaa kee akeeral kaa anfiqe sinnim cabaama

By Acmad Saalic Qali
Taban kee nammahaytoh cadiisiy Numuk islaaminna maqaane elle tamixigem addun yaa kee akeeral kaa anfiqe sinnim cabaama

Nabi Muusa Kee Firqawni Qhissata

By Acmad Saalic Qali
tama darsi edde yaabam nabi muusaa kee firqawni qhissata tamaa mucarram alsat tekke kinni, toh yalli nabi muusaa kee kay mara edde cateeh firqawna edde bayse qhissat kinni

Nawaaqhidhu Al-Islaam

By Acmad Saalic Qali
shek macammad bin qabdulwahhaab bicseh yan nawaaqhidhul islaam diqsitah iyyay shek saalic al-fowzaan maqniseh yanik inik hayto darsi kinni tamah.

Islaminnah baxxaquu(addaffaknu)kee kay makaadoh warsa

By Acmad Saalic Qali
Islaminnaa kee kay makaadoh baxxaqu. tonnah yallaa kee yallih farmowti elle amrissa haytem abaanam kee usun akak waassa heenimik waasimaanam islaminna kinniimih baxxaqu, tohul tascasseh tan aayatittee kee cadiiswah warsa.

Islaminnal tooboko yakkeenim kee muslimti muslitul lecakki

By Acmad Saalic Qali
soddom,kee,konoyhaytoh,cadiisi arbaqiinik,tacadiis,edde,yabam,muslimti muslimtul,lecakki,tonnah,tacadiis,edde yaabam muslimtuh,yannum abu caraamah taniimi isitoo bokoytay muslimtuh yanih iyyak tonnah muslimtuh ane waanum edde.

Islam diini elle soola koona rakiibo

By Acmad Saalic Qali
Arkaanul islaamat yaaba cadiisi, islam diini elle soola koona rakiibot yaaba cadiisi.

Islam diini lemuxxoo kee duddih baxxaqu

By Acmad Saalic Qali
Islam diini duddale diiniy akidiinittek muxxoleh iyya,tonnah yalli isi naqoosah acuyya hee maqaanek muxxuttah tan maqaane kinni, yalli isi naqoosah doore diiniy adduniyaay akeera^maqaane edde tan diini kinni, tama diinil digga iyyaanam jannat sinam culussaah kaa cinaanam, gira sinam culussa.

Elle ani naanikkel yallak meesit

By Acmad Saalic Qali
Taban kee malcin hay toh cadiisi arbaqiin cadiisik; yallak meesitaa namal yascasseh yan cadiisi fexe waktiiy fexekkel

Cajji taamak bacarhaytoh ayroh taama

By Acmad Saalic Qali
cajji nusuk kee cajjik bacarhaytoh ayroh taamah warsa qarfah alsak

Cajji akak yascirrimem arocaa kee udduura

By Acmad Saalic Qali
Cajji akak yascirrimen arooca kee udduurara wagsiisa darsiy qafar afat yani kinni.

Calaal baxxa leeh, caraam baxxa le

By Acmad Saalic Qali
Calaal kee caraamat yaaba cadiisi,

Baqlaa kee barra ittal le cakki

By Idriis Ismaaqiil
Barraa kee baqli ittal le cakkit yabta mucaadaray qafar afat tani.

Diinil amaate wayte qusbam abaanam

By Acmad Saalic Qali
mucaadaray qafar afat tani:niya taamal leh tan muxxo

Duudaanah gidel yallak meysitanama

By Acmad Saalic Qali
Arbaqiin cadiisik sagalhaytoh cadiisih sharci, yalli sinam elle amriseemik duudaanam abaanaah, yallih sinam akak waaseemik waasimaanamat yaaba.

Mucarram (Qaashuura) Alsi Muxxok Leemi

By Acmad Saalic Qali
tama darsi edde yaabam mucarram alsa diqsita alsay qafar qaasuura kak inta muxxok lem kee kaat som abaanam muxxok lem kinni.

Mucarramak 10haytoh Ayro^Luk Sagal Haytoh Ayro Somaanama

By Acmad Saalic Qali
tama darsi edde yaabam mucarram alsak taban haytoh ayro luk sagal haytoh ayro soomaanam faxximtaamat yaaba

Muslim qabali caraamo illa islaminnah cakki akke waytek

By Acmad Saalic Qali
Taban kee fareyhaytoh-14- cadiisiy Muslimti qabali caraamu caraamu kinniimit yaabah iyya

Muslimiinih yammari –itta catam kee qilmi gornsitto muxxok leemi

By Acmad Saalic Qali
36-soddom kee leyhaytoh cadiisi arbaqiin cadiisik,tacadiis,eddeyaabam,muslimiinih yammari-ittacatam,kee,,qilmi,gornsittoh gexaanam,muxxok leemi. Tonnah tacadiis edde yaabam tohul geytinta galto yallih xaqul oddonyaa kee akeeral.

Arbaqiin cadiisik nammay haytoh cadiisi

By Acmad Saalic Qali
Islaaminna makaadoodaaym iimaan makaadoodaay, icsaana kee kiyaama astootat yaaba cadiisih baxxaqsa

Taama niyal takke

By Acmad Saalic Qali
mucaadaray qafar afat tani:niya taamal leh tan muxxo

Safar Alsa

By Acmad Saalic Qali
safar alsih addat tekkeh tan gaadittey safar alsi umaaneh tu aalle sinni alsa kinnim tascasse kinni tama darsi edde yaabam. safar alsaa kee kaat iggima (jaahiliyya) saaku tama edde abulak sugte inti luk sugteeh , faxxiime sinni taamooma edde abak sugeeniih toh deedalu kinniimit yaaba darsi kinni. safar alsat yabta duruusuk sidoc hattoh exxay iggima le mari tama alsa edde abulak sugen intiik gexxaamah kaat abak sugen faxxiime sinni taamoomi. safar alsat yabta duruusul farey hattoh exxa :safar...

Siinik numuk teyni iimaan dudda lem mayakka isih faxam islamtuh yan isi toobokoytah faxeweek

By Acmad Saalic Qali
Taban kee sidoc haytoh cadiisiy Siinik numuk teyni iimaan dudda lem mayakka isih faxam islamtuh yan isi toobokoytah faxeweek iyya kinni

Sahdayti ginoh maraacili

By Acmad Saalic Qali
Sahdayti ginoh maraaciliiy, sahdayti yakmuwaah yaaqubu waah, rabu waa saakuu kee taamak taamitu waam yalli yikkiddireh yaniimit yaaba cadiisi

Salaat al-jamaaqah muxxo

By Acmad Saalic Qali
Mucaadaray qafar afat taniiy jamaqatat aban salaatih muxxot yabta

Salaat al-jamaaqah cukmi

By Acmad Saalic Qali
Mucaadaray qafar afat taniiy jamaqatat aban salaatih madqat(cukmit) yabta

Salaat al-jamaaqah waajibannu kok qiddah tan quzritte

By Acmad Saalic Qali
Mucaadaray qafar afat taniiy jamaqat luk aban salaatih wajibannu sinaamak edde radah yan quzritte kee tohul tas casseh tan aayotaa kee cadiis wak garaba

Salat muxxo

By Acmad Saalic Qali
Salat muxxo kee salat makadoy salat shurutuy salatak raq sinnih tani kee salat sinaa mak bayisah tanimi

Salat cine num kee salat caba numih cukmi

By Acmad Saalic Qali
Salat cine num kee salat caba numih cukmit yabta Mucaadara.

Salat yallih xaqul leh yan araca

By Idriis Ismaaqiil
Salat yalli xaqul le arac kee salat muxxok leemit yabta mucaadara

Saynum wagsissah tan cukmitte salat baabal

By Acmad Saalic Qali
Saynum wagsissah tan cukmitteh baxxaqisiyya salat baabal ,

Saynum wagsissah tan cukmitte soom baabal

By Acmad Saalic Qali
Saynum wagsissah tan cukmitteh baxxaqisiyya soom baabal ,tonnah tafturem teetih xiqsissah tan quzritte (sababitte)

Saynum wagsissah tan cukmittek : xalay qabala

By Acmad Saalic Qali
Saynum wagsissah tan cukmittek : xalay qabalaay kaat axawah tan cukmitteh baxxaqisiyya

Saynum wagsissah tan madqooqik : biyak qabalih madqa

By Acmad Saalic Qali
Saynum wagsissah tan madqooqik biyak qabalih madqah baxxaqisiyya,elle tahirrowtannih madqa

Saynum wagsissahtan cokmitteh baxxaqisiyyak, cajjiikee qumral

By Acmad Saalic Qali
1- Naharsi daffeyna: Saynum wagsissahtan cokmitteh baxxaqisiyyak, cajjiikee qumral,tonnah sidoo caamih baxxaqissiyya t00cokmittek. 2- Nammey haytoddaffeyna: Saynum wagsissahtan cokmitteh baxxaqisiyyak, cajjiikee qumral,tonnah malcinaamih baxxaqissa t00cokmittek. 3- Sidoc haytu : Saynum wagsissahtan cokmitteh baxxaqisiyya cajjii kee qumral,tonnah affaraamih baxxaqissiyya toocokmittek.

Saynum wagsissahtan cokmittek tanim, mayangali qabala,(sonnah qabala)kee kay cokmitte

By Acmad Saalic Qali
Qafar afat tammucaa daray sonnaqqabalaa kee kaa-eddebaahan waktit yabtahiyya,tonnah tamucaadara eddeyabtam wasakti qabala lebaarral caraamuk tanim kee teetih duddama too qabalat tanim fanah, tooqabali gabateetik kalawaqa abut waajibih teetil taniimi.

Saynum wagsissah tan madqooqik : saynum xagarat abta bilqa baxxaqisiyya

By Acmad Saalic Qali
Saynum wagsissah tan madqooqik: saynum xagarat abta bilaqak , teetih xiqqim taah , ginook faxximtah tan bilqaay, kalah kaadu teetih xiqqime sinnih tan bilaqaay abtah tani ,moyya xogorta takkay , minin xagorta takkay, tamahih addafakootu,darsi edde yaabam

Saynumih caddo islaaminnay wohuk dumal

By Acmad Saalic Qali
Saynum islaminnak dumal geyak sugteh tan gidbaabinitte celalliyoh :nuwwih tet aagaquk sugen, nagrat tet haak masuginnon, .islaminna temeteek gamadal too gidbaa binitte tet amok kalteh. jaamillil waak sugte cakkette teetih daabisseh.

Saytunaan imaanak nussi

By Acmad Saalic Qali
Labatannaa kee sidoc haytoh cadiisi arbaqiin cadiisik meqe taamomik tut yaabah iyya

Tu warsitah yan numul sumaq yan, yangadde numul xiiba tan

By Acmad Saalic Qali
arbaqiin cadiisik 33haytoh cadiisi:itta weemara elle kuranannih madqat yaaba cadiis kinni.

Suuratul mujaadalak

By Acmad Saalic Qali
Suuratul,mujaadalak:1-(naharsi)aayatakxabba hanamaay-6-lecey,haytoh,-aayat,fanah,yan addaffaknuu.(tafsiiri)kee–iskah,obte,sababih,-baxxaqu tonnah,tetmuxxoh,warsa,tasuurak,naharsi-aayoota elle,tascasse,madqah,baxxaqu:tohzihaar,kee,zihaar kaffaara kinni. Zihaara( um,isibaarrak yiina yoltakkay iyyaama)

Live Group Link Podcast

sermon and music on the go

AWR Afar / Afaraf / Qafár af / Danakil

Daily radio programs from Adventist World Radio in Afar / Qafár spoken in Ethiopia, Somalia, Djibouti and Eritrea.

Blabbermouth Productions

By Bradley Raper
BlabbermouthProductions.com offers voice acting services for commercial entertainment productions.