De Fascinatie

By University of Amsterdam

About this podcast   Dutch    Netherlands

De Fascinatie is een serie programma's waarin onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam zichzelf presenteren. Aan de hand van een aantal stellingen vertellen zij over de fascinatie voor hun vak.
Feb. 21, 2013
Prof. dr. Barbara Oomen, bijzonder hoogleraar Rechtspluralisme, laat zien dat - na een periode van steeds sterkere uniformering van het recht - de laatste tijd een steeds grotere gelaagdheid in het recht is ontstaan. Dit heeft te maken met de komst van de EU en met globalisering van het recht en uitbreiding van het internationaal strafrecht. Oomen legt onder andere uit hoe globalisering van het recht een tegenreactie bewerkstelligt van steeds meer nadruk op het eigene, op de eigen constitutionele identiteit.
Feb. 21, 2013
Socioloog dr. Bart van Heerikhuizen, Universiteit van Amsterdam, vertelt over de continuïteit van structuren: hoewel generaties worden vervangen, is er continuïteit in politieke, economische en culturele structuren. Bart van Heerikhuizen stelt dat de beste socioloog diegene is die het beste ‘toggelt’. Als mensen elkaar ruimtelijk anders gaan ervaren, zoals dat kan via Google Earth, dan gaan ze ook elkaar anders ervaren. Sociologen moeten afstandelijk zijn, maar ook betrokken en ze kunnen één ding slecht en dat is voorspellen!
Feb. 21, 2013
De hersenen zijn de toegang tot de wereld, stelt hoogleraar Psychiatrie prof. dr. Damiaan Denys. De wereld is het product van onze verbeelding en de werkelijkheid. Er is maar één vak waarin die twee onder spanning komen te staan: de psychiatrie. De psychiatrie kijkt naar hoe mensen ontsporen in zowel de verbeelding (bijvoorbeeld bij waanvoorstellingen en hallucinaties) als in de werkelijkheid (o.a. bij een chronische depressie).
Feb. 21, 2013
Gezinseconoom prof. Dr.Erik Plug doet onderzoek naar keuzegedrag en de invloed van het gezin hierop. Hij richt zich onder andere op de vraag of het opleidingssucces van ouders bepalend is voor het opleidingssucces van hun kinderen
Feb. 21, 2013
Muziek is geen geluid, muziek is luisteren naar geluid. En waarom blijft een liedje in je hoofd zitten? Honing vertelt onder andere dat een ritme spannend wordt, omdat de luisteraar verwachtingen projecteert op muziek. Ook schetst hij hoe muziek speelt met alle cognitieve en fysiologische functies van de luisteraar. In het onderzoek van muziekcognitiewetenschapper dr. Henkjan Honing staat het luisteren naar muziek centraal.
Feb. 21, 2013
Drs. Jan Werner, conservator Kaarten en atlassen, stelt zijn fascinatie voor kaarten centraal. 'De kaart voedt ons ruimtelijk geweten'. Jan Werner laat zien hoe de stadsplattegrond een uitvergroting is van de echte wereld en waarom Google Earth de ultieme democratisering is van de cartografie. Aan de hand van de Dam als voorbeeld betoogt hij dat de cartografie in Amsterdam ‘op straat ligt’.
Feb. 21, 2013
Prof. dr. P.M.A. (Peter) Sloot (1956) is sinds 2002 hoogleraar Computational Sciences aan de UvA. In 2011 is hij benoemd tot faculteitshoogleraar. In 2010 ontving Sloot een onderzoekssubsidie van 3,3 miljoen van Rusland in het kader van het Leading Scientist-programma. Met de subsidie zet Sloot in Rusland een promotieprogramma en onderzoekslaboratorium op op het terrein van Urgent Computing. Sloot richt zich in zijn onderzoek op de vraag hoe complexe systemen werken. Hoe kun je macroscopisch gedrag afleiden uit microscopisch gedrag? Dit is een van de grootste wetenschappelijke uitdagingen van deze tijd, vertelt Sloot.
Feb. 21, 2013
Klinisch epidemioloog prof. dr. Martin Offringa breekt een lans voor deugdelijk geneesmiddelenonderzoek voor kinderen. Om kwaadaardige ziekten bij kinderen te kunnen behandelen zijn geneesmiddelen nodig die op de ziekte maar ook op de kindermaat zijn toegesneden. Meer dan de helft van de geneesmiddelen die aan kinderen worden voorgeschreven is echter nooit goed onderzocht op hun effectiviteit en veiligheid. We weten ook vaak niet of we de goede dosis geven. We hebben nog veel te veel middelen die we dagelijks gebruiken die nog nooit zijn onderzocht op het effect voor kinderen. Het gebrek aan onderzoek leidt tot zowel overdosering als onderdosering van medicijnen die kinderen krijgen. Met soms ernstige gevolgen: sterfgevallen, blijvende gezondheidsschade, ernstige ziekte of onnodig lang ziek blijven. De kans op bijwerkingen van medicijnen waarvoor geen onderzoek bij kinderen is gedaan is vijf keer zo groot als wanneer dat wel gebeurd is. En we hebben nu pas een begin gemaakt om de achterstand die kinderen hebben ten opzichte van volwassenen, weg te werken.
Feb. 21, 2013
Prof. dr. Susan Bögels, hoogleraar Orthopedagogiek, doet onderzoek naar de rol van de vader in de ontwikkeling van angsten bij kinderen. Ze richt zich in haar onderzoek ook op aandacht. Angst ontstaat door eenzijdige aandacht voor gevaarlijke dingen. Maar aandacht is trainbaar, veranderbaar, stelt Bögels. Verder betoogt ze dat beelden een veel belangrijkere rol kunnen spelen in de behandeling van angsten bij kinderen. Vaders en moeders zijn verschillend. Camus (2000) observeerde bij baby-zwemmen dat moeders hun babies met het gezicht naar zichzelf gericht houden, terwijl vaders hun babies andersom vasthouden, zodat zij het zwembad en de andere kinderen en ouders kunnen zien. Dit onderzoek ondersteunt de theorie dat vaders, meer dan moeders, de opening zijn voor het kind naar de buitenwereld. Onderzoek van Lamb (1977) laat zien dat moeders meer fysiek contact hebben met hun babies voor voeding, verzorging, en troost, terwijl vaders’ fysieke contact meer gericht is op spel. Vaders blijken anders te spelen met hun kind: fysieker en risicovoller. Een recente illustratie van dit typische vaderspel is te vinden op internet, waar miljoenen foto’s van ouder-kind inter¬acties te vinden zijn. Van de 90 foto’s die door ouders geplaatst zijn, zijn maar liefst 85 van vaders die hun kind in de lucht gooien. De vaders doen hun best de kinderen zo hoog mogelijk te laten vliegen.
Feb. 21, 2013
Dr.Willemijn van Dolen, universitair hoofddocent Marketing en directeur van de Amsterdam MBA, stelt dat marketing blijvend is veranderd door internet. De mindset van marketeers dient te veranderen en marketeers moeten internet niet langer als een aparte wereld zien. Van Dolen laat ook zien dat de kracht van groepsactiviteit op internet onomkeerbaar is en dat er een machtsverschuiving te zien is van bedrijven naar consumenten.
Disclaimer: The podcast and artwork embedded on this page are from University of Amsterdam, which is the property of its owner and not affiliated with or endorsed by Listen Notes, Inc.