Latest episodes
March 24, 2015
ตอนที่ 2 : การปรับแต่งข้อความ และ การเพิ่มข้อมูลต่าง เช่น ตาราง กราฟ รูปทรง เป็นต้น
March 19, 2015
ตอนที่ 1 : ทำความรู้จักกับ Pages for iPad และ ลองสร้างเอกสาร
March 12, 2015
GarageBand for iPad ตอนที่ 3 : การสร้าง Jingle เพลงประกอบ (Background Music) และ การแบ่งปันไฟล์
Feb. 13, 2015
ตอนที่ 2 : การบันทึกเสียงด้วย GarageBand สาหรับ iPad
Feb. 10, 2015
ตอนที่ 1 : รู้จักกับ GarageBand for iPad และ ลองเล่นเครื่องดนตรีบน GarageBand
Jan. 20, 2015
ตอนที่ 2 การเพิ่ม ตาราง แผนภูมิ รูปทรง และ วิดีโอ ลงในหน้านำเสนอ
Dec. 25, 2014
ตอนที่ 1 การเพิ่มหน้านำเสนอ ข้อความ และ การปรับแต่งข้อความ
Dec. 15, 2014
ตอนที่ 2 รู้จักกับเมนูของ iTunes U Course สำหรับผู้เรียน
Dec. 15, 2014
เริ่มต้นการใช้งาน iTunes U Course สำหรับผู้เรียน
Dec. 9, 2014
การสำเนาประมวลการเรียนรายวิชา และ การโอนรายชื่อผู้เรียนให้ผู้สอนท่านอื่น